د RT هیرو I (د لومړي سټرینډ cDNA ترکیب لپاره ماسټر پریمکس)